omr

Rättsskydd

Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

De tvister som kan omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen måste vara så kallade tvistemål och kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas inte. Hit hör till exempel Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar.

Tänk på att kostnaderna för ditt ombuds arbete inte ersätts om du anlitar ett ombud som hjälper dig med att föra din talan vid intern prövning inom försäkringsbolaget eller vid prövning av en försäkringsnämnd. I dessa fall får du betala kostnaderna själv och har alltså inte rätt att få ersättning ur hemförsäkringens rättsskydd.  

Vanliga tvister

Arvstvister och fel i fastighet är exempel på vanliga tvister som ersätts, liksom tvister som gäller skadestånd. För att rättsskydd ska beviljas krävs att det belopp man tvistar om överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Undantag

Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning de ger varierar mellan försäkringsbolagen. Till exempel är tvister med någon som du är, eller har varit gift (eller sammanbott) med oftast undantagna. Många bolag ersätter dock vårdnadstvister, tvister om barns boende och umgängestvister om det har gått några år efter separationen. Rättskyddet gäller inte heller för tvister när det gäller skadeståndskrav som riktats mot dig och som kan ersättas genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen.

Kostnader för juridiskt ombud

Den ersättning du kan få genom rättsskyddet är dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Förlorar du tvisten kan du dessutom behöva betala för motpartens ombudskostnader. Båda dessa kostnader är då inkluderade i den högsta ersättning som försäkringsbolaget kan lämna.

Godkända ombud

För att du ska kunna använda rättsskyddet måste det ombud du anlitar vara antingen advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Även annan lämplig person kan bli ombud men måste då först godkännas av Svensk Försäkrings nämnder.

Haft försäkring i två år

För att du ska få använda dig av rättsskyddet måste du som regel ha haft hemförsäkring under en sammanhängande period om två år. Det gör ingenting om du haft olika försäkringsbolag, det viktiga är att du inte varit oförsäkrad. Det finns undantagsfall när bolagen ändå kan betala ut ersättning, till exempel om försäkringsbehovet hade upphört när tvisten uppstod och det därför inte fanns någon hemförsäkring vid denna tidpunkt, men själva orsaken till tvisten inträffade medan försäkringen gällde.


Här kan du läsa mer om Rättshjälp -->