Arvskifte & Boutredning

Vid dödsfall uppkommer inte sällan frågor om bouppteckning och arvskifte mm. Dödsboet består av den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare. Dödsboet skall se tilla att bouppteckning förrättas inom 3 mån från dödsfallet samt skickas till Skatteverket inom 1 mån från förrättningen.

Makar ärver varandra numera enligt lag med fri förfoganderätt all kvarlåtenskap. Gemensamma barn får därför vänta till båda föräldrarna avlidit. Hälften av sina tillgångar (arvslott) har man dock rätt att testamentera bort. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när föräldern gått bort och behöver alltså inte vänta. Sambor däremot har ingen arvsrätt, oavsett om man har barn gemensamt eller ej. Vill man att sambon skall ärva måste man upprätta ett testamente. Däremot kan efterlevande sambo genom att begära bodelning vid den förste sambons död, erhålla rätt till hälften av sambons bostad och bohag, om den är inskaffad för gemensamt bruk.