Vårdnad, boende och umgänge med barn

I samband med en separation eller skilsmässa ska föräldrarna försöka komma överens om alla frågor som rör barnen. Om man inte kan hitta en lösning gemensamt kan det bli aktuellt att vända sig till advokat och frågan om var barnen skall bo, vem som skall ha vårdnaden, hur mycket umgänge barnet skall ha med den förälder det inte bor med, kan man vara tvungen att få hjälp av domstolen med att lösa.

Barnets bästa är utgångspunkten i alla tvister som rör barn, vilket också stämmer överens med FN´s barnkonvention. Det är alltså barnets rättigheter och barnets bästa som styr vad domstolen kan komma att bestämma.

Vårdnad; ensam eller gemensam
Tvist kan uppstå om den juridiska vårdnaden, huruvida den skall vara ensam eller gemensam. I de allra flesta fall fortsätter föräldrarna ha gemensam vårdnad även efter en skilsmässa/separation, men om man inte kan samarbeta tillräckligt väl kan det vara bättre för barnet att en förälder får ensam vårdnad. Den juridiska vårdnaden är kanske inte något som påverkar mer vardagliga frågor, men har betydelse vid val av skola, passansökan, medicinsk vård, insyn i skolgång, hälsovård mm.

Var barnet skall bo
Vem barnet skall bo med är ofta svårt att enas om, båda föräldrarna vill träffa barnet lika mycket, men det avgörande är vad som är bäst för barnet. Är föräldrarna överens kan man träffa ett skriftligt avtal. Går det inte att nå en lösning i samförstånd kan domstol bli tvungen att avgöra boendefrågan. Boendet kan regleras på olika sätt. En vanlig lösning är ett växelvist boende, dvs att barnet bor lika mycket hos mamma som hos pappa. För att en sådan lösning skall vara förenlig med barnets bästa förutsätter det att båda föräldrarna är positiva till det och kan samarbeta väl. Det finns inte någon ”mall” för hur ett boende skall bestämmas utan det måste avgöras utifrån varje enskilt barns bästa.

Umgänge
Om barnet skall ha sitt boende hos den ena föräldern blir det aktuellt att bestämma hur mycket umgänge barnet skall ha med den andra föräldern. Barnet har en laglig rätt till en nära och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Återigen är det barnets bästa och barnets önskan som styr. Det finns inte något rättviseperspektiv sett ur föräldrasynpunkt utan det är alltså barnets rätt det handlar om. Om man kommer överens om umgänget är det lämpligt att skriva ett avtal. Går det inte att nå en lösning får domstol avgöra.

I alla tvister som rör barn kan man först vända sig till familjerätten för att få hjälp där. Om inte det lyckas är det lämpligt att vända sig till advokat, som får föra partens talan i domstol ifall man inte lyckas nå en samförståndslösning.