Äktenskapsförord & Samboavtal

Äktenskapsförord
Inom äktenskapet har makarna giftorätt i varandras egendom ifall den inte har gjorts till enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord. Giftorätt betyder att man har rätt till halva värdet av det den andra äger. Vid en skilsmässa skall bodelning göras och då skall i princip hela boet minus avdrag för skulder delas på hälften. Så är även fallet i händelse av bodelning pga att ena maken dör.

Om man vill frångå en ev hälftendelning eller av andra skäl vill säkerställa att viss egendom skall vara enskild, dvs som andra maken inte har rätt till halva värdet av, kan det vara lämpligt att skriva ett äktenskapsförord. Vanligast är kanske att man gör det inför äktenskapets ingående. Äktenskapsförord kan även upprättas under äktenskapet. Kanske har egendomsförhållandena eller någon parts ekonomiska situation ändrats så att man vill ändra viss egendom till enskild eller tvärtom.

Viktigt att notera är att ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås av makarna eller de blivande makarna. Man måste således vara överens om innehållet och båda måste skriva under. För att äktenskapsförordet skall få laglig verkan måste det dessutom registreras hos Skatteverket

Samboavtal
Vid sammanlevnad som sambo är reglerna lite annorlunda jämfört med vad som styr egendomsförhållandena inom ett äktenskap. Sambos har inte giftorätt i varandras egendom och har heller inte någon självklar arvsrätt efter varandra som makar har. Det som kan bli föremål för en bodelning vid ett samboförhållandes upphörande är i princip den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. En förutsättning är att såväl bostad som bohag anförskaffats för gemensamt bruk.

Vill man inte att den gemensamma bostaden eller bohaget, dvs möbler och annat lösöre i hemmet, skall bli föremål för en hälftendelning kan man ingå ett avtal att sambolagen inte skall gälla. Man upprättas då ett sk samboavtal som båda parter får skriva under.